دکترهومن ابراهیمی

 

 متولد 23/2/1357

 

تحصیلات

 

& فلوشیپ فوق تخصصی دردهای دهانی ،فکی و صورتی دانشگاه علوم پزشکی تهران  

& فلوشیپ لیزر در دندانپزشکی دانشگاه جنوا ایتالیا

& فلوشیپ آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز  

& فلوشیپ یادگیری الکترونیکی

& فوق لیسانس آموزش پزشکی

& فلوشیپ  پژوهشی در علوم پزشکی

& بورد تخصصی بیماریهای دهان و فک و صورت  -  شهریور 1386 

& تخصص بیماریهای دهان و فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی مشهد -  مهر ماه 1382- شهریور 1386    

& دکترای دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران (رتبه برتر)  -  بهمن ماه 1375- 1382 

& دیپلم علوم تجربی دبیرستان شریعتی تهران - مهرماه 1370- شهریور1374   

 

فعالیتهای شغلی و اجرایی

 

ü     استادیار گروه بیماریهای دهان و فک و صورت – دانشکده دندانپزشکی – دانشگاه آزاد اسلامی 1392-تا کنون

ü     استادیار گروه بیماریهای دهان و فک و صورت – دانشکده دندانپزشکی – دانشگاه علوم پزشکی شیراز - مهرماه  1387  -1392

ü     استادیار گروه بیماریهای دهان و فک و صورت – دانشکده دندانپزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز  -   شهریور  1386 تا  شهریور 1387   

ü     ریاست مرکز لیزر دانشکده دندانپزشکی شیراز

ü     عضو شورای پزوهشی دانشکده دندانپزشکی واحد بین الملل شیراز

ü     مشاور سردبیر مجله دندانپزشکی شیراز

ü     عضو کمیته بازآموزی سازمان نظام پزشکی شیراز

ü     عضو کمیته بازنگری اخلاق پزشکی و قانون – وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

ü     عضو شورای استراتژیک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ü     عضو کمیته برنامه ریزی و اجرای کارگاه اخلاق پزشکی – آذرماه 87

ü     رابط علمی ، فرهنگی و اجرایی دانشکده دندانپزشکی در گروه اخلاق پزشکی

ü     عضو شورای فرهنگی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ü     رابط EDO دانشکده دندانپزشکی  در بخش بیماریهای دهان و فک و صورت

ü  نماینده دانشجوئی منتخب در شورای سیاستگذاری فرهنگی دانشکده دندانپزشکی آزاد اسلامی در سالهای 80-77

ü     عضوهیات موسس و بنیانگذار اولین انجمن علمی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سال  1381

 

فعالیتهای آموزشی

 

1-    استادیار استادیار گروه بیماریهای دهان – دانشکده دندانپزشکی – دانشگاه آزاد اسلامی-  92 تا کنون

2-     گروه بیماریهای دهان – دانشکده دندانپزشکی – دانشگاه علوم پزشکی شیراز87 -92

3-    استادیار گروه بیماریهای دهان – دانشکده دندانپزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز- 87-86

4-    رتبه اول کیفیت آموزش دستیاری در نیمسال اول 88-87

5-    رتبه اول کیفیت آموزش دستیاری در نیمسال اول 90-89

6-    رتبه اول کیفیت آموزش دانشجویان دندانپزشکی  در نیمسال اول 91-90

7-    عضو رسمی انجمن بین المللی تحقیقات درعلوم دندانپزشکی (آمریکا)IADR

8-    مدرس مبحث فرهنگ و تمدن پزشکی اسلامی-ایرانی برای دانشجویان مقطع دکترای حرفه ای

9-    تدریس مبحث بیماریهای دهان و فک وصورت عملی و نظری – دانشکده دندانپزشکی بندرعباس

10-   تدریس واحدهای بیماریهای دهان و فک و صورت نظری  - واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز